Kuarc

Kuarc

Kuarci është pjesë shumë e rëndësishme e jetës sonë, kurse në rrethinën tonë mund ta gjejmë kudo. Shumë objekte tona si ndërtesat ashtu edhe shtëpitë edhe urat janë të pamundshme pa kuarc. Kuarci gjendet në shumë prodhime industriale si dhe prodhime të cilët përdoren në jetën e përditëshme shpesh edhe në prodhime për të cilat më pak mund të paramendojmë.

Kuarci është i rëndësishëm në shumë sfera të jetës së njerëzve si në të kaluarën ashtu edhe në të ardhmen. Kuarci është lëndë shum e rëndësishme dhe mund ta gjejmë si lëndë e veçantë, si pjesë e shumë prodhimeve minerale, mund ta gjejmë në barna, në gomat automobilistike, ngjyra, materiale sintetike etj.

Kuarci përdoret në industrin e metalurgjisë, farmaceutike, në mjeksi dhe në industrin e prodhimeve ushqimore.
Ne e prodhojmë në grimca të ndryshme edhe ate: 10 my, 20 my, 40 my, 72 my, 150 my, 200 my, 500 my, 1000 my, 2200 my dhe 3000 my.