Skip to Content

Renofix 90 – LLAÇ PËR PËRPUNIM KOMPLET DHE FILÇIMIN E SIPËRFAQEVE TË BRENDSHME

Përdoret si llaç themelor i filçuar për brenda. Nuk është për sipërfaqe të lagëta. Për suvatim dore një thes Renofix 90 përzihet me 9-10 litra ujë të pastër rreth 2 minuta, dhe vendoset me glet-veglën. Për suvatim makinerik stërpiket me Skure-Tech S-4 dhe me rrafshues alumini bëhet rrafshimi. Trashësia minimale është 10 mm për muret dhe 7 mm për tavanet. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni Teknik

RENOFIX-90 Lista e sigurisë

RENOFIX-90 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-90 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 100 – LLAÇ I BRENDSHËM PËR SUVATIMIN DHE GLETIMIN E MUREVE

Përdoret si glet llaç themelor dhe glet masë për hapsira të brendshme. Nuk është për sipërfaqe të lagëta. Një thes Renofix 100 përzihet me 10-11 litra ujë. Për suvatim makinerik stërpiket me pompë suvatimi Skure-Tech S-4 dhe me rrafshues alumini rrafshohet sipërfaqja. Trashësia minimale është 10 mm për muret dhe 7 mm për tavanet. S’duhet të punohet nën temperaturë prej +5°C.

Dokumentacioni Teknik

RENOFIX-100 Lista e sigurisë

RENOFIX-100 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-100 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 66 – PERLIT LLAÇ I LEHTË PËR MURE FASADE DHE TË BRENDSHME ME TERMOIZOLIM

Perlit llaç i lehtë për fasade, mure të brendshme dhe të jashtme. Për suvatim dore 1 thes Renofix 66 përzihet me mikser 2 minuta me 8-9 litra ujë të pastër dhe tërhiqet me glet-vegël. Me makinën për suvatim Skure-tech S-4 stërpiken muret. Sipërfaqja e murit medoemos duhet të pastrohet nga pluhuri, mbeturina dhe yndyrëra. Mbi sipërfaqet e lëmueshme betoni detyrimisht përdoret ngjitës ndërtimor Renofix 5 si llaç lidhës. Trashësia minimale është 10 mm. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë. Qëndrueshmëria: 6 muaj. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C. Ti përmbahet udhëzimit teknik.

Dokumentacioni teknik

Renofix-66 Lista e sigurisë

Renofix-66 Deklaratë për vetitë

Renofix-66 Udhëzim teknik

READ MORE

Renofix 220 – LLAÇ I LEHTË PËR PËRPUNIMIN E MUREVE TË BRENDSHME ME PERLIT

Shtresë e lehtë mbi bazë gjipsi për tavane dhe mure të brendshme betoni. Një thes Renofix 220 derdhet në 10-11 litra ujë dhe përzihet me mikser. Për suvatim makinerik stërpiket me Skure-Tech S-4 dhe tërhiqet me rrafshues dhe gletohet. Trashësia e llaçit është 8-10 mm. S’duhet të punohet nën temperature prej +5°C. S’duhet të përzihet me materiale tjera. Të ruhet në vend të thatë.

Dokumentacioni Teknik

RENOFIX-220 Lista e sigurisë

RENOFIX-220 Deklaratë për vetitë

RENOFIX-220 Udhëzim teknik

READ MORE