Лепило за камени и керамички плочи врз ѕидни и подни површини. Се употребува за внатрешни и надворешни површини малтерисани со цементен малтер, варов малтер, бетонски површини, ѕид со гипс картон плочи. Основата треба да биде чиста, сува и носива. Се промешува со максимум 6,5 литри чиста вода. Материјалот треба да биде без грутки. Да се чува на суво. Да не се работи на температура пониска од +5°С.
Техничкa документација

Renofix-15-Standard Безбедносен лист

Renofix-15-Standard Изјава за својствата

Renofix-15-Standard Технички лист