Sqarim / Објаснување:

Me klikimin e butonit më poshtë ju mund të shkarkoni formularin për aplikim duke plotësuar fushat e selektuara të formularit.

Со кликнување на копчето подолу можете да го преземете формуларот за апликација со пополнување на избраните полиња од формуларот.

SHKARKO / ПРЕЗЕМИ

Pas plotësimit te formularit, dërgoni në e-mailin aha-grupe.mk@outlook.com dhe do të jeni të regjistruar në bazën e të dhënave ku punëdhënësi do të bëje selektimin e CV-ve sipas kualifikimit për vende të caktuara të punës.
* Të gjitha fushat e formularit duhet të plotësohen, në të kundërtën formulari nuk do të pranohet.

Откако ќе го пополните формуларот, испратете го на e-mail: –
aha-grupe.mk@outlook.com и ќе бидете регистрирани во базата и работодавачот ќе ги избере CV-ите според квалификацијата за одредени работни места.
* Сите полиња на формуларот мора да бидат пополнети, во спротивно формуларот нема да биде прифатен.