МАЛТЕРИ ЗА ЛЕПЕЊЕ, ЗАЈАКНУВАЊЕ И РАМНЕЊЕ 
RENOFLEX ТЕНКОСЛОЈНО ФЛЕКСИБИЛНО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ
RENOFLEX WEISS БЕЛО ТЕНКОСЛОЈНО ФЛЕКСИБИЛНО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ

Лепило за керамички плочки наменето за ѕидни и подни површини. Се употребува за лепење на плочки врз плочки, на под со поставено подно греење, надворешни површини малтерисани со цеметно – варов малтер, бетонски површини, ѕид од гипскартон плочи и др. Содржината на една вреќа Renoflex се промешува со 6 – 6,5 литри чиста вода Дебелината на слојот треба да изнесува 5мм. Рок на траење 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите

Лепило за керамички плочки наменето за ѕидни и подни површини. Се употребува за лепење на плочки врз плочки, на под со поставено подно греење, надворешни површини малтерисани со цеметно – варов малтер, бетонски површини, ѕид од гипскартон плочи и др. Содржината на една вреќа Renoflex се промешува со 6 – 6,5 литри чиста вода Дебелината на слојот треба да изнесува 5мм. Рок на траење 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
RENOFIX 15 ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧКИ И КАМЕНИ ПЛОЧКИ НА ЅИДНИ И ПОДНИ ПОВРШИНИ
RENOFIX 15 WEISS БЕЛО ЛЕПИЛО ЗА КЕРАМИЧКИ И КАМЕНИ ПЛОЧКИ НА ЅИДНИ И ПОДНИ ПОВРШИНИ

Цементно лепило за керамички плочки, плочки од природен камен наменето за употреба врз ѕидни и подни површини. Се употребува за внатрешни и надворешни малтерисани површини, бетонски површини или гипс картон плочи. Содржината на вреќата се промешува со 6,3 – 6,7 литри вода додека не се добие хомогена смеса без грутки. Силно впивливите подлоги претходно да се навлажанат или да се третиртаат со соодветен премаз. Свежо подготвеното лепило да се употреби во рок од 3 часа. Рок на траење 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите

Цементно лепило за керамички плочки, плочки од природен камен наменето за употреба врз ѕидни и подни површини. Се употребува за внатрешни и надворешни малтерисани површини, бетонски површини или гипс картон плочи. Содржината на вреќата се промешува со 5 – 5,5 литри вода додека не се добие хомогена смеса без грутки. Силно впивливите подлоги претходно да се навлажанат или да се третиртаат со соодветен премаз. Свежо подготвеното лепило да се употреби во рок од 3 часа. Рок на траење 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
RENOFIX 16 СТАНДАРДНО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ НА ЅИДНИ И ПОДНИ ПОВРШИНИ
RENOFIX 16 WEISS БЕЛО СТАНДАРДНО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ НА ЅИДНИ И ПОДНИ ПОВРШИНИ

Цементно лепило за керамички плочки, плочки од природен камен наменето за употреба врз ѕидни и подни површини. Се употребува за внатрешни и надворешни малтерисани површини, бетонски површини или гипс картон плочи. Содржината на вреќата се промешува со 5 – 5,5 литри вода додека не се добие хомогена смеса без грутки. Силно впивливите подлоги претходно да се навлажанат или да се третиртаат со соодветен премаз. Свежо подготвеното лепило да се употреби во рок од 3 часа. Рок на траење 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите

Бело цементно лепило за керамички плочки, плочки од природен камен наменето за внатрешни, ѕидни и подни површини. Се употре-бува на малтерисани површини, бетонски површини или гипс-картон плочи. Една вреќа (20Kg) се меша со 5 – 5,5 л. вода. Отворено време за работа 3 часа. Израмнете го материјалот со рамната страна на глетарицата, а со назабената страна доведете ја до иста дебелина на слојот. Да се чува на суво. Рок на траење 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
RENOFIX 17 ЕКОНОМИЧНО ЛЕПИЛО ЗА ПЛОЧКИ НА ЅИДНИ И ПОДНИ ПОВРШИНИ
RENOFIX NIVELIERSMASSE ЦЕМЕНТНА МАСА ЗА НИВЕЛИРАЊЕ И ИЗРАМНУВАЊЕ

Економично цементно лепило за керамички плочки, наменето за употреба врз ѕидни и подни површини. Се употребува на малтерисани површини, бетонски површини или гипс картон плочи. Содржината на вреќата се промешува со 6,3 – 6,7 литри вода додека не се добие хомогена смеса без грутки. Подлогата треба да биде чиста, сува и носива. Свежо подготвеното лепило да се употреби во рок од 3 часа. Рок на траење 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите

Материјал за израмнување и нивелирање на разни типови на подови, подготовка за поставување на керамички плочки, паркети, линолеум, теписони, израмнување на гаражни подови итн. Пред примената се препорачува употреба на Renofix 01 (Бетонконтакт). Кога се работи за помали површини, подготвениот материјал се нанесува рачно, за поголеми површини се нанесува машински со Skure-Tech S4. По потреба може да се врши корекција со глетарица. Да се заштити од смрзнување, пребрзо сушење. Една вреќа од 25 кг се меша со 6-7л. Чиста вода. Да се чува на суво. Рок на траење 6 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите
RENOFUGA МАСА ЗА ФУГИРАЊЕ НА ЅИДНИ И ПОДНИ ПЛОЧКИ

Се употребува за фугирање на плочки од керамика, мермер, гранит, вештачки камен и мозаик, поставени на внатрешни и надворешни површини. Одлично ја исполнува фугата, поседува висок степен на цврстина, отпорнa е на смрзнување, погодна за подно греење, потполно водонепропусна по 1 ден. Renofuga ви нуди можност за избор на голема палета на бои. До целосно сушење, материјалот треба да биде заштитен од мраз, брзо сушење (директна сончева светлина, ветер) и дожд. Рок на траење 3 месеци.

Техничко Упатство Безбедносен Лист Изјава за Сфојства Покажи ги Сите

Најважното за Вас, на Прв Поглед: