Политика за Kвалитет / Cертификати  

“Недостижни Pаботи не Постојат”

RENOVA - Џепчиште

RENOVA е организација за производство на суви и течни градежни производи, земајќи ги предвид надворешните и внатрешните фактори поврзани со бизнисот, како и потребите и очекувањата на заинтересираните страни, Оваа компанија е решена целосно да ја спроведе оваа Политика, која е рамка за воспоставување и прегледување на дефинираните цели за квалитет.
Основната стратегија и цел на RENOVA е да се вклучи во исполнувањето на барањата и очекувањата на клиентите, создавајќи вредност за другите заинтересирани страни, како и важно за RENOVA.

Основните принципи за исполнување на оваа цел се:

  • Креирање на деловен систем кој ќе обезбеди квалитетни производи и навремена испорака на нарачки до купувачите, со помали трошоци и оптимална потрошувачка на ресурси, со што се зголемува довербата и се подобрува имиџот на компанијата,
  • Континуираното подобрување на перформансите на процесите како и ефикасноста на системот за управување со квалитет во согласност со барањата на стандардот ISO 9001: 2015,
  • Напори за квалитет од светска класа, со користење на најсовремени методи за проверка на производите кои се во согласност со EN стандардите во областа на градежништвото, како и CE ознаката за безбеден производ,
  • Постојаното унапредување на знаењата и вештините на вработените како носители на високата работна култура, преку образование, обука и соодветна обука, како и во рамките на нивните соодветни одговорности и овластувања,
  • Навремено идентификување на ризиците и можностите, елиминирање или минимизирање на штетните ефекти,
  • Модернизација на инфраструктурата, работната опрема и работната средина, како и грижа за заштита на животната средина,
  • Обезбедување на потребните ресурси и нивно одржување на најдобар можен начин за постигнување на очекуваните резултати и квалитетни цели,
  • Воспоставување методи за следење на ефикасноста на процесите за евалуација на планираните резултати,

Со ваква стратегија Ренова во иднина ќе обезбеди одржлив развој, пазарна конкуренција, ефикасност, сигурност и доверба при развојот на својата дејност, сега и во иднина. Менаџментот со целосна одговорност ќе биде посветен на спроведувањето на Политиката и целите, почитувајќи ги законските барања, како и мерките за постигнување на планираните резултати.
Оваа Политика редовно ќе се ревидира за да се обезбеди соодветна адекватност и ефективност, разбрана и достапна за сите заинтересирани страни.

sqAlbanian